Rozdělení zdrojů podle fakult

Obory na Fakultě technologické UTB

termín z oboru anglický ekvivalent
 • Chemie a technologie materiálů
 • Materiálové inženýrství
 • Medicínské a farmaceutické materiály
 • Ochrana životního prostředí
 • Obuvnická a galanterní technologie
 • Hygiena obouvání
 • Polymerní materiály
 • Konzervárenské technologie
 • Technologie mléka a mléčných výrobků
 • Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů
 • Technologie a řízení v gastronomii
 • Vinařská technologie a someliérství
 • Chemie potravin a bioaktivních látek
 • Technologie,hygiena a ekonomika výroby potravin
 • Konstrukce technologických zařízení
 • Řízení jakosti
 • Výrobní inženýrství
 • Chemistry and Materials Technology
 • Materials Engineering
 • Medical and pharmaceutical materials
 • Environmental Protection
 • Shoe and Leather Goods Technology
 • Footwear Hygiene
 • Polymer Materias
 • Food Preservation Technology
 • Technology of milk and milk products
 • Technology of fats, cosmetics and detergents
 • Technology and Management in Gastronomy
 • Wine technology and Wine sommelier profession
 • Chemistry of food and bioactive substances
 • Technology, economics and hygiene of food
 • Construction Equipment Technology
 • Quality Management
 • Production Engineering

Chemie databáze časopisy a zahraniční zdroje patentové informace a výzkumné ústavy
Technika 
databázeknihovny a výzkumné portálynormy a patenty
Potravinářství 
databáze,  knihovny, časopisyvýzkumná centra
Environmentální vědy 
databáze, zdroječasopisy a enviromentální výchova


Obory na Fakultě managementu a ekonomiky UTB

termín z oboru anglický ekvivalent
 • Ekonomika a Management
 • Ekonomika podniku
 • Ekonomika ve veřejné správě
 • Hospodářská politika a správa
 • Účetnictví a daně
 • Systémové inženýrství
 • Řízení výroby a kvality
 • Management a Marketing
 • Management ve zdravotnictví
 • Ekonomika cestovního ruchu
 • Průmyslové inženýrství
 • Finance
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Finanční kontrola
 • Management a ekonomika
 • Economics and Management
 • Economics
 • Economics in public administration
 • Economic Policy and Administration
 • Accounting and Taxes
 • Systems Engineering
 • Production and Quality Control
 • Management and Marketing
 • Healthcare management
 • Tourism Economy
 • Industrial Engineering
 • Finance
 • Public Administration and Regional Development
 • Financial control
 • Management and Economics

Ekonomika a management databáze, odborné zdroje, portály a periodika management, marketing a cestovní ruch,  veřejná správa, finance a účetnictví


Obory na Fakultě multimediálních komunikací UTB

termín z oboru anglický ekvivalent
 • Mediální a komunikační studia
 • Marketingové komunikace
 • Výtvarná umění
 • Multimedia a design
 • Grafický design
 • Reklamní fotografie
 • Prostorová tvorba
 • Průmyslový design
 • Design oděvu
 • Design obuvi
 • Design skla
 • Vizuální komunikace
 • 3D design
 • Teorie a praxe audiovizuální tvorby
 • Animovaná tvorba
 • Režie a scenáristika
 • Střih a zvuk
 • Kamera
 • Produkce
 • Hospodářská politika a správa
 • Řízení netržních a sociálních služeb
 • Media and Communication Studies
 • Marketing Communications
 • Fine Arts
 • Multimedia and Design
 • Graphic Design
 • Stock photo
 • Space creation
 • Industrial design
 • Clothing design
 • Footwear Design
 • Glass Design
 • Visual Communications
 • 3D Design
 • Theory and practice of audiovisual
 • Animation Creation
 • Directing and scriptwriting
 • Editing and Sound
 • Camera
 • Production
 • Economic Policy and Administration
 • Management of non-market and social services

Marketing databáze, odborné zdroje pro ekonomii, portály a periodika,
Marketingové zdroje ke stažení ve formátu pdf
Média zdroje
Umění databázezdroje
Filmová věda zdrojedalší informace


Obory na Fakultě aplikované informatiky UTB

termín z oboru anglický ekvivalent
 • Informační a řídicí technologie
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Automatické řízení a informatika
 • Informační technologie
 • Integrované systémy v budovách
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Počítačové a komunikační systémy
 • Učitelství informatiky pro základní a střední školy
 • Inženýrská informatika
 • Automatické řízení a informatika
 • Information and Control Technology
 • Security technologies, systems and management
 • Automatic Control and Informatics
 • Information Technology
 • Integrated systems in buildings
 • Security technologies, systems and management
 • Computer and Communication Systems
 • Science Teacher for Primary and Secondary Schools
 • Computer Science
 • Automatic Control and Informatics

Technika databázezdrojenormy a patenty
Informační technologie a automatizace 
zdroje


Obory na Fakultě humanitních studií UTB

termín z oboru anglický ekvivalent
 • Filologie
 • Anglický jazyk pro manažerskou praxi
 • Německý jazyk pro manažerskou praxi
 • Porodní asistence
 • Porodní asistentka
 • Ošetřovatelství
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální péče
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Specializace v pedagogice
 • Sociální pedagogika
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství odborných předmětů pro SŠ
 • Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
 • Philology
 • English for Business
 • German for Business
 • Midwifery
 • Midwife
 • Nursing
 • General Nurse
 • Health and Social Care
 • Medical social worker
 • Specialization in Pedagogy
 • Social Pedagogy
 • Kindergarten Teaching
 • Teaching of vocational subjects for secondary schools
 • Andragogy profiling in the management of human resources in the nonprofit sector

Filologie zdroje
Pedagogika databázezdrojeportály a doplňující informace,
Zdroje pro učitelství MŠ ke stažení ve formátu pdf
Zdroje pro učitelství SŠ ke stažení ve formátu pdf
Zdravotnictví databázezdroje
Sociální práce databázezdroje


Obory na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB

termín z oboru anglický ekvivalent
 • Procesní inženýrství
 • Ovládání rizik
 • Ochrana obyvatelstva
 • Bezpečnost společnosti
 • Řízení environmentálních rizik
 • Process Engineering
 • Risk Control
 • Population Protection
 • Security Company
 • Environmental Risk Management

Chemie databáze časopisy a zahraniční zdroje patentové informace a výzkumné ústavy
Technika 
databázeknihovny a výzkumné portálynormy a patenty
Environmentální vědy databáze,zdroječasopisy a enviromentální výchova
Průmyslové inženýrství, logistika, jakost, bezpečnost
 zdroje

Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB