Webináře

Knihovna se představuje

Úvodní webinář seznamuje studenty s prostředím univerzitní knihovny a službami, které poskytuje. Knihovna sídlí v budově Univerzitního centra (U13) a má tři patra. Hlavní vchod i bezbariérový vstup se nachází ve 2. patře budovy. V knihovně si lze půjčit knihy a skripta. K dispozici jsou také časopisy a denní tisk. V knihovně je přes 200 počítačů, více než 500 studijních míst, individuální studovny, relaxační místnosti, obývák a prodejna skript. Kromě základních knihovních služeb je možné využít multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování dokumentů. Pro skenování knih slouží speciální skener. Účastníci webináře tak získají přehled o tom, jak to v knihovně vypadá, za jakým účelem ji mohou navštívit a s jakými požadavky se na její zaměstnance mohou obracet.

Jak na citace a citování

Druhý webinář je věnován tvorbě citací a citování. Při psaní odborného textu, ale také seminárních či závěrečných prací, se vyžaduje uvedení odkazů na zdroje, z nichž práce vychází a ze kterých autor během psaní práce čerpal. Uvádění bibliografických citací je povinné a je zakotveno v zásadách informační etiky, ale také v autorském zákoně. Webinář seznamuje s citační etikou, strukturou citace a způsobem tvorby odkazů na citace v textu podle normy ČSN ISO 690. Obsahuje rovněž příklady správného citování u různých typů dokumentů.

Citační manažer Citace PRO

Třetí webinář pokračuje v problematice citování a citací. Zaměřuje se na citační manažer Citace PRO, což je nástroj, který ulehčuje práci s citacemi a jejich tvorbou. Citační manažery umožňují vytvářet citace, ale také seznamy použité literatury, a to ve vybraném citačním stylu. Jednotlivé citace je možné ukládat a třídit do složek. Účastníci webináře se naučí vytvořit si vlastní účet v Citace PRO a následně ovládat tento nástroj (tvorba citace, správa složek, export citací do Wordu, uložení citace do schránky, export citací z katalogu knihovny a portálu XERXES, volba citačního stylu a doplněk do Wordu).

Citační manažer RefWorks

Další z webinářů se zaměřuje na citační manažer ProQuest RefWorks, který není jen citačním manažerem, ale profesionálním pomocníkem pro vědecké pracovníky. Jedná se o sofistikovaný nástroj pro vědeckou práci a publikování. Slouží jako bibliografický (citační) manažer pro ukládání citací, plných textů, vytváření bibliografií a sdílení. Nabízí možnost importu záznamů přímo z vědeckých databází, čtení uložených plných textů přímo v rozhraní RefWorks, přidávání poznámek, zvýraznění vybraných částí textu a širokou nabídku citačních stylů. Účastníci webináře se naučí vytvořit si vlastní účet a následně tento nástroj ovládat (přidávání záznamů, správa složek, práce s plným textem, tvorba bibliografie, doplněk do Wordu a Google Doc).

Jak hledat informace rychle a efektivně

Webinář je věnován procesu vyhledávání informací. Během vyhledávání informací v odborných informačních zdrojích i volně dostupných zdrojích je možné využívat různé techniky a zásady, které celý proces urychlí a zefektivní. Uživatel tak může jednoduše vyhledat a získat opravdu relevantní informace. Webinář seznamuje se zásadami pro volbu klíčových slov, tvorbu vyhledávacího dotazu či volbu správné rešeršní (vyhledávací) strategie. Představeny jsou zároveň informační zdroje dostupné prostřednictvím Knihovny UTB (katalog, portál informačních zdrojů XERXES, digitální knihovna závěrečných prací atd.), ale také vhodné volně dostupné zdroje, ve kterých lze vyhledávat.

Jak pracovat s katalogem knihovny

Nedílnou součástí každé knihovny je její katalog. Katalog obsahuje veškeré dokumenty, které jsou uložené v knihovně. V našem katalogu najdete kromě knih, časopisů, novin, zvukových a audiovizuálních dokumentů také e-knihy, e-časopisy a závěrečné práce obhájené na univerzitě před rokem 2005. Rozhraní našeho katalogu funguje jak na počítači, tak na mobilu nebo tabletu. Obsahuje spoustu vychytávek a drobností, které ulehčují práci a vyhledávání (např. našeptávání při zadávání dotazu, postupné upřesňování seznamu výsledků, jednoduché přihlášení do čtenářského konta, rychlá informace o dostupnosti dokumentu přímo v seznamu výsledků, snadná orientace v detailu záznamu nebo pomocník pro hledání dokumentů v regále). Webinář seznámí uživatele s vyhledáváním v katalogu, s prací se seznamem výsledků a orientací v detailu záznamů. Naučí také ovládat čtenářské konto.

Jak citovat podle APA

Existuje mnoho způsobů citování (tzv. citačních stylů). Ve webináři č. 2 jsme vám vysvětlili, co jsou to citace a jak citovat podle citační normy ČSN ISO 690. Tento webinář se zaměřuje na to, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak vytvořit citaci podle citační normy (resp. citačního stylu) APA. Citační styl APA (American Psychological Association) se používá zejména ve společenských vědách, např. v psychologii, pedagogice a dalších. Webinář představuje APA publikační manuál a seznamuje se zásadami při tvorbě citací, základními prvky v citaci podle stylu APA, tvorbou referencí (odkazů) na citace a seznamu použité literatury. Uvádí také doporučenou strukturou bibliografických citací pro tištěné a elektronické dokumenty.

Jak skenovat na knižním skeneru

Knihovna má spoustu „vychytávek“, které mohou studentům ulehčit studium i práci s informačními zdroji. Příkladem takového nástroje je speciální knižní skener umístěný ve 3. patře knihovny (ve studovně). Knižní skener pomůže a urychlí skenování knih nebo skript. Webinář naučí uživatele pracovat s knižním skenerem a ovládat jeho funkce. Od zapnutí zařízení, přes základní ovládání, využití nožního pedálu až po samotné ukládání naskenovaných souborů na USB disk nebo jejich zaslání na e-mail.

Jak napsat název, abstrakt a klíčová slova k závěrečné práci

Název, abstrakt (anotace) a klíčová slova jsou důležitým prvkem každého odborného textu, tedy i závěrečných prací. Název práce je obvykle to první, co potenciální čtenář uvidí. Abstrakt (někdy také anotace) umožňuje čtenáři udělat si rychlou představu o obsahu práce. A klíčová slova vystihují obsahovou podstatu textu, pomáhají se rychle orientovat a identifikovat téma a slouží také při vyhledávání relevantních dokumentů. Všechny tyto tři prvky napomáhají čtenářům, ale také vyhledávacím nástrojům. Nevíte, jak napsat správný a výstižný název ke své závěrečné práci? Potřebujete poradit s tvorbou vhodného abstraktu? Netušíte, jak klíčové slovo vypadá? Webinář vás se vším důležitým seznámí.

Otevřený přístup a volně dostupné zdroje

Webinář se zaměřuje na kvalitní a důvěryhodné odborné elektronické zdroje informací, které jsou volně dostupné každému uživateli. Tyto zdroje vychází z myšlenky otevřeného přístupu k vědeckým informacím, který si klade za cíl zajistit okamžitý, volný a on-line přístup k vědeckým publikacím. Otevřené publikování zajišťuje větší množství odborných informačních zdrojů, ke kterým lze přistupovat bez jakýchkoliv poplatků či omezení. Webinář seznamuje s problematikou otevřeného publikování a představuje obecné i oborové informační zdroje, které jsou uživatelům k dispozici. Během období pandemie, kdy se zdroje dostupné on-line staly pro mnoho uživatelů naprosto stěžejní, knihovna připravila nový portál se seznamem elektronických informačních zdrojů, které mají její uživatelé k dispozici, a jehož součástí jsou rovněž vybrané volně dostupné informační zdroje. Seznam zajímavých volně přístupných zdrojů umístila také na své webové stránky. Oba seznamy jsou představeny v tomto webináři.

Meziknihovní výpůjční služba

Knihovna UTB ve Zlíně pro vás má řadu informačních zdrojů (tištěných i elektronických) a také spoustu služeb. Stalo se vám někdy, že jste potřebovali knihu, kterou naše knihovna vůbec ve svém fondu nemá? A věděli jste, že v takovém případě můžete využít tzv. meziknihovní výpůjční službu? Webinář vás seznámí s tím, jak tato služba funguje, v jaké situaci ji můžete využít a jaké typy dokumentů můžete přes meziknihovní výpůjční službu objednávat. Součástí webináře jsou také informace o objednávání knih ze zahraničí a o tom, kolik tato služba stojí.

Zásady komunikace se studenty se specifickými potřebami

Webinář s číslem dvanáct, který byl vytvořen ve spolupráci s univerzitním Centrem pro studenty se specifickými potřebami, je věnován zásadám komunikace se studenty se specifickými potřebami a představuje základní pravidla komunikace právě s těmito studenty. Jedná se především o studenty se sluchovým postižením, studenty s pohybovým postižením, studenty se zrakovým postižením, studenty se specifickými potřebami (se specifickou poruchou učení), studenty s poruchou autistického spektra a studenty s psychickými obtížemi. Pro každou skupinu studentů jsou představeny základní pravidla komunikace, na co je důležité si dávat pozor a jakým způsobem samotnou konverzaci vést. Webinář byl v období pandemie doplněn a rozšířen o překlad do znakového jazyka.

Univerzitní akademická poradna

Třináctý webinář vám představí Akademickou poradnu UTB, která pomáhá nejen uchazečům o studium, ale zejména studentům se specifickými potřebami. Součástí Akademické poradny je Centrum pro studenty se specifickými potřebami a Psychologická poradna. Snahou Centra je, aby studium na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati bylo přístupné studentům se zdravotním či jiným postižením. Pro studenty se specifickými potřebami je zároveň připravena speciální studovna s kompenzačními pomůckami a programových vybavením, která je umístěna ve třetím patře univerzitní knihovny. Psychologická poradna poskytuje odborné poradenství při řešení osobních a studijních problémů, pomáhá při závažných životních či krizových situacích.

Základy vědeckého publikování

Knihovna UTB ve Zlíně nabízí svým uživatelům, především z řad akademických a vědeckých pracovníků, podporu také v oblasti vědecko-výzkumné činnosti. Rozvoj vědy a výzkumu patří totiž mezi prioritní činnosti univerzity. Webinář má za cíl pomoct zorientovat se v požadavcích na publikování textů vědecko-výzkumného charakteru. Představí možnosti, kde a jak publikovat a jaké nástroje lze k tomu využít. Upozorňuje na praktiky predátorských (pochybných) časopisů a seznamuje s identifikátory autora. Vzhledem k období pandemie, kdy vzrostl počet dotazů ze stran vědeckých pracovníků k problematice vědeckého publikování nebo ověřování kvality časopisů, knihovna připravila na svých webových stránkách nové a aktualizované informace z oblasti vědy a výzkumu, které jsou ve webináři nastíněny.

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Závěrečný webinář je věnován Centru pro studenty se specifickými potřebami. Centrum je součástí Akademické poradny UTB. Dalšími pracovišti jsou Právní poradna, Sociální poradna a Psychologická poradna. Základní služby a činnosti Centra byly představeny ve webináři č. 13, toto video seznamuje s dalšími aktivitami, kterým se Centrum věnuje (např. semináře, workshopy, kurzy nebo školení). Mezi velmi populární workshopy, které Centrum pořádá, patří Canisterapie či Kurz znakové řeči, které jsou v rámci webináře blíže představeny. Centrum pro studenty se specifickými potřebami v rámci svého působení realizovalo modernizaci bezbariérového přístupu do budovy rektorátu a univerzitní knihovny. Video vás novým bezbariérovým přístupem provede.

Série 15 webinářů pro studenty se specifickými potřebami byla vytvořena v rámci Strategického projektu UTB ve Zlíně (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204).