Terminologický slovníček

Citace je text / web / obrázek / graf apod., který přebíráte z jiného zdroje a vkládáte do textu své práce. Citaci přebíráte buď doslova (přímá citace) nebo parafrázujete.

  • Přímá citace (citát) = doslovně převzatá myšlenka jiného autora, kterou je nutné odlišit od vlastního textu (kurzívou, uvozovkami), obvykle se používá pro definice, neměla by být příliš dlouhá, hned za ní je umístěn odkaz na citaci. V příkladu níže vyznačena modře.
  • Nepřímá citace (parafráze) = vyjádření cizí myšlenky vlastními slovy, volně přeformulovaná myšlenka jiného autora, neodlišuje se od samotného textu, délka parafráze není omezena, ale čtenář musí poznat, kde parafráze začíná a kde končí, nesmí chybět odkaz na citaci v soupisu použité literatury. V příkladu níže vyznačena oranžově.

Bibliografická citace – citace konkrétního zdroje (text, obrázek, graf, tabulka atd.), ze kterého čerpáte danou informaci a vkládáte ji do své práce. Bibliografická citace obsahuje vždy všechny povinné údaje, které jsou dohledatelné a zjistitelné.

Odkaz v textu – způsob propojení citace a bibliografické citace, čili textu práce se seznamem bibliografických citací. Jedná se odkaz na konkrétní citaci v soupisu seznamu použité literatury. Pro tvorbu odkazů existují u normy ČSN ISO 690:2022 tři metody (metoda prvku a data, metoda číselných odkazů a metoda průběžných poznámek).

Seznam použité literatury – seznam všech použitých dokumentů a zdrojů v dané práci. Je řazen dle náležitostí a pravidel zvolené citační normy, příp. podle náležitosti konkrétní metody citování v rámci normy.

Back to: Jak správně citovat a odkazovat na citace > Jak správně citovat