Prohlášení o používání nástrojů AI v práci

Studentům doporučujeme, aby při využití nástrojů AI v seminární či závěrečné kvalifikační práci do úvodu práce, prohlášení o původnosti práce či na jiné vhodné místo připsali deklaraci o využití AI.

Tímto způsobem jasně a transparentně deklarujte, jaké nástroje jste využili, v jakém rozsahu a jaký jste k tomu měli důvod.

Zároveň doporučujeme přiložit do příloh i příslušný prompt (text zadání dotazu pro aplikaci generativní AI) anebo jeho shrnutí.

Příklad prohlášení v závěrečné práci

  • Prohlašuji, že odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.
  • Prohlašuji, že při tvorbě této práce jsem použil/a nástroj generativního modelu AI [NÁZEV APLIKACE; WEBOVÁ ADRESA APLIKACE] za účelem [DŮVOD]. Po použití tohoto nástroje jsem provedl/a kontrolu obsahu a přebírám za něj plnou zodpovědnost.
Back to: Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností > Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností