Nástroje AI

Pro účely tohoto doporučení jsou za nástroje umělé inteligence považovány především nástroje pracující s tzv. generativní AI, tj. schopné generovat různé typy obsahu (text, obrázky, zvuky či jiné mediální formáty, syntetická data atd.), a to na základě požadavku (tzv. promptu) uživatele.

Mezi nejpoužívanější nástroje patří např. technologie:

 

  • založené na jazykových modelech (LLM[2]), např. ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, Bloom, Jasper AI, Perplexity.ai, LLama, atd.,
  • pro tvorbu vizuálního obsahu, např. Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Stockimg.ai, atd.,
  • pro sumarizaci a vyhledávání vědeckých zdrojů, např. Consensus.

[2] LLM, velký jazykový model („large language model“)

Back to: Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností > Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností