Modely a příklady citací: tištěné dokumenty

Povinné údaje jsou pro lepší přehlednost vyznačeny oranžově. Názvy se zapisují kurzivou. Pokud nejsou povinné údaje v dokumentu uvedeny, mohou se v citaci vynechat.

Monografická publikace (jednorázově vydané dokumenty)

Tvůrce. Název: podnázev. [Vedlejší název]. Vydání. Vedlejší tvůrce (role). Název a číslo edice. Místo: Nakladatel, Datum publikování. Licence. ISBN. Poznámky.

WEINBERG, Steven. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktualizované vydání. Michal HORÁK (překladatel). Praha: Mladá fronta, 1998. ISBN 80-204-0700-6.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert a WALKER, Jearl. Fyzika. Svazek 2. 2. přeprac. vyd. Brno: VUTIUM, 2013. ISBN 978-80-214-4123-1.

Záznam vícesvazkového díla bez primární odpovědnosti:
Lesnický naučný slovník. Praha: Agrospoj, 1994–1995. 2 sv. ISBN 80-7084-111-7 (1. sv.), ISBN 80-7084-131-1 (2. sv.).

Monografie dostupná i v digitální podobě

(Digitalizovaná kniha se cituje stejně jako tištěná kniha. Navíc se uvádí informace o přístupu k digitalizované formě knihy uvedená např. formulací „Dostupné také z:“.)

Tvůrce. Název: podnázev. Formát. [Vedlejší název]. Vydání. Vedlejší tvůrce (role). Název a číslo edice. Místo: Nakladatel, Datum publikování. Licence. Datum úprav. ISBN. Trvalé identifikátory. Dostupnost. [Datum citování]. Poznámky.

KOTLER, Philip a KELLER, Kevin Lane. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. eISBN 978-80-247-4150-5. Dostupné také z: https://www.bookport.cz/kniha/marketing-management-741/. [paywall].


Závěrečné práce a firemní literatura (tzv. šedá literatura)

Šedá literatura, která patří formálně k monografiím, způsobuje při citování o něco více problémů než klasická kniha. Jde zejména o kvalifikační práce a firemní literaturu. U kvalifikačních prací se např. liší záznam vydané a nevydané práce. Model citace pro nevydanou kvalifikační práci najdete níže, vydaná práce a firemní literatura se cituje stejně jako kniha.

Kvalifikační práce

Tvůrce. Název: podnázev. Místo odevzdání práce: Vysoká škola, fakulta, datum odevzdání práce.

DVOŘÁK, Jan. Power line communication network layer protocol architecture and optimization. Disertační práce. Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2014.

Závěrečné práce dostupné online

Tvůrce. Název: podnázev. Typ zdroje. Místo odevzdání práce: Vysoká škola, fakulta, datum odevzdání práce. Dostupnost. [Datum citování].

KOUTNÝ, Lukáš. Portfolio FMK jako digitální platforma pro zlepšení komunikace mezi studenty designových oborů. Online, diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2020. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10563/49227. [cit. 2023-10-16].

Firemní literatura

Tady je stejný model jako u monografie.

SVIT. Svit v číslech a dokumentech: 1894-1953. Zlín: Svit, [1956].

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Výroční zpráva o činnosti UTB za rok 2022. Online. 2022. Dostupné z: https://www.utb.cz/mdocsposts/vyrocni-zprava-o-cinnosti-utb-za-rok-2022/. [cit. 2023-05-20].


Patenty

Autorem je majitel nebo žadatel patentu, následuje název nebo kód země, název patentu a jména vynálezců patentu. U číslování stačí uvést patentové pořadové číslo.

ŽADATEL/MAJITEL PATENTU (kód jurisdikce patentu). Název patentu. Vedlejší tvůrce (role). Datum podání žádosti/přihlášky patentu. Datum udělení patentu. Číslo/označení patentu. Trvalé identifikátory (patentové třídění: IPC nebo CPC). Dostupnost [Datum citování].

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI (CZ). Způsob výroby nanovláken z polymerního roztoku elektrostatickým zvlákňováním a zařízení k provádění způsobu. Oldřich JIRSÁK; Filip SANETRNÍK; David LUKÁŠ; Václav KOTEK; Lenka MARTINOVÁ et al. (vynálezci). Přihl.: 8. 9. 2003. Uděl.: 14. 9. 2004. CZ 294274 B6. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/294/294274.pdf [cit. 2023-03-10].


Normy

Standardizační organizace. Číslo/označení normy, Název. Vydání/verze. Místo: vydavatel, rok. Poznámky.

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ [ÚNMZ]. ČSN ISO 690:2022, Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Česká agentura pro standardizaci, 2022.

Standardizační organizace. Číslo/označení normy, Název. Vydání/verze. Místo: vydavatel, rok. Dostupnost. [Datum citování].

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ [ÚNMZ]. ČSN ISO 690:2022, Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Česká agentura pro standardizaci, 2022. Dostupné z: ČAS, https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/. [cit. 2023-03-10].


Legislativa (zákony)

U legislativních dokumentů záleží, s jakým zdrojem pracujeme. Pokud máme tištěnou Sbírku (např. Sbírku zákonů, Sbírku mezinárodních smluv aj.), budeme zákony citovat podobně jako příspěvky v tištěném periodiku. Sbírky dostupné např. z webu Ministerstva vnitra ČR bude citace podobná, ale doplněná o e-verzi dokumentu.

Pokud využíváme právní databáze nebo portály (BECK, Zákony pro lidi atd.), pak zákony citujeme jako příspěvky na webu.

U zákonů se do pole tvůrce píše jméno země (ve smyslu působnosti zákona). U českých zákonů je to ČESKO (u dokumentů vydaných po roce 1993).

Autor (jurisdikce). Číslo a název zákona. In: Sbírka. Datum vydání, částka, rozsah stran. ISSN.

ČESKO. Nařízení vlády ze dne 1. března 2023, o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy. In: Sbírka zákonů ČR. 2023, částka 38, s. 1037–1045. ISSN 1211-1244.

ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Online. In: Zákony pro lidi. 2010-2023. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111. [cit. 2023-03-14].


Části monografií

U citací částí monografií (odstavce, kapitoly, příspěvku) apod zapisujeme kurzivou název zdrojového dokumentu. Dostupnost je pole, do kterého se píše adresa dokumentu, je-li také publikován na internetu. Má-li konkrétní část dokumentu, kterou citujete, samostatnou adresu, uveďte adresu části. Při citování kapitol je rozdíl mezi kapitolou v knize, kde celou knihu napsal jeden nebo více autorů a kapitolou v knize, kde každou část napsal jiný autor. Druhý zmíněný případ se cituje jako příspěvek. Název a číslo kapitoly můžete uvést jako poznámku, např. za lokaci citace v dokumentu.

Kapitola v knize (autorem kapitoly je autor knihy)

Jméno tvůrce knihy. Název knihy: podnázev knihy. Vedlejší název knihy. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Lokace citace v dokumentu (rozsah stran). Název a číslo kapitoly. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Poznámky.

ARMS, William Y. Digital Libraries. Cambridge (Mass): MIT Press, 2000. Chap. 10, Information retrieval and descriptive metadata. ISBN 0-262-01180-8. Dostupné také z: http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/MS1999/Chapter10.html

PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. 3. dopl. a přeprac. vydání. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011, s. 200–201. Kap. 9.1.2 Práva autora. ISBN 978-80-87053-50-8.

Kapitola v knize jako příspěvek (autorem kapitoly/příspěvku jsou různí autoři)

Jméno tvůrce příspěvku/kapitoly. Název příspěvku/kapitoly. In: Jméno tvůrce publikace. Název publikace. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce publikace (role). Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Číslování svazku obsahujícího příspěvek, rozsah stran příspěvku. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky.

NEMCOVÁ, Emília. Základy rétoriky. In: MEŠKO, Dušan; KATUŠČÁK, Dušan a FINDRA, Ján. Akademická příručka. Martin: Osveta, ©2006, s. 49‑64. ISBN 80‑8063‑219‑7.


Časopisy, noviny, ročenky apod.

Název časopisu: podnázev. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Standardní identifikátor (ISSN). Poznámky.

Pozn. Pokud citujete tištěné periodikum, které má i elektronickou podobu, můžete informaci o dostupnosti a přístupu přidat za standardní identifikátor („Dostupné také z: URL adresa periodika“).

Citace časopisu jako celku
Molecular microbiology. Oxford: Blackwell, 1987–. ISSN 0950-382X.

(Spojovník za datem prvního vydání znamená, že seriál stále vychází.)

Citace jednoho čísla:
CHIP: magazín informačních technologií. Praha: Vogel, 1999, č. 12. ISSN 1210-0684. Dostupné také z: http://www.chip.cz/.

Noviny:
Deník N. 16.3.2023. N media. ISSN 2571-1717.


Článek v časopisu / v novinách

Mnohem častěji se v praxi setkáte s citováním příspěvku v periodiku (např. článek v časopise). Kurzivou se zapisuje název periodika. Na rozdíl od sborníku není nutné uvádět formulaci „In:“.

Tvůrce článku. Název článku. Název periodika. Vedlejší název. Datum vydání, číslování, rozsah stránek článku. Licence. Standardní identifikátor (ISSN). Poznámky.

Pozn. Norma uvádí nakladatelské údaje jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důležité a můžete je vynechat.

KOŇÁK, Tomáš. Protidrogová politika a praxe ve VS ČR. České vězeňství: čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci. 2011, roč. 19, č. 3, s. 14–16. ISSN 1213-9297.

KLABAN, Jaromír a BARTOŠÍK, Petr. Spotové ceny elektřiny. Automa. 2022, roč. 28, č. 11–12, s. 3436. ISSN 1210-0592.

Back to: Jak správně citovat a odkazovat na citace > Jak správně citovat