Modely a příklady citací – tištěné dokumenty

Monografie (jednorázově vydané dokumenty)

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce. Místo publikováníNakladatelDatum publikováníNázev edice a číslováníStandardní identifikátor. Poznámky.

WEINBERG, Steven. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktualizované vydání. Přeložil Michal HORÁK. Praha: Mladá fronta, 1998. Kolumbus, sv. 138. ISBN 80-204-0700-6.

Záznam vícesvazkového díla bez primární odpovědnosti
Lesnický naučný slovník. Praha: Agrospoj, 1994-1995. 2 sv. ISBN 80-7084-111-7 (1. sv.), ISBN 80-7084-131-1 (2. sv.).

Monografie dostupná i v digitální podobě

Digitalizovaná kniha se cituje stejně jako tištěná kniha. Navíc se uvádí informace o přístupu k digitalizované formě knihy uvedená např. formulací „Dostupné také z:“ (např. URL adresa, místo uložení CD apod.).

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Poznámky.

ARMS, William Y. Digital Libraries. Cambridge (Mass): MIT Press, 2000. ISBN 0-262-01180-8. Online vydání dostupné od roku 2005 také z: http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/

HILSE, Hans-Werner a Jochen KOTHE. Implementing persistent identifiers: overview of concepts, guidelines and recommendations. London: Consortium of European Research Libraries, 2006. ISBN 90-6984-508-3. Digitální kopie ve formátu PDF dostupná také z: http://xml.coverpages.org/ECPA-PersistentIdentifiers.pdf


Závěrečné práce a firemní literatura (tzv. šedá literatura)

Šedá literatura, která patří formálně k monografiím, způsobuje při citování o něco více problémů než klasická kniha. Jde zejména o kvalifikační práce a firemní literaturu. U kvalifikačních prací se např. liší záznam vydané a nevydané práce. Model citace pro nevydanou kvalifikační práci najdete níže, vydaná práce a firemní literatura se cituje stejně jako kniha.

Kvalifikační práce

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [Druh nosiče]. Místo odevzdání práce, Datum odevzdání práce [Datum citování]. Dostupnost a přístup. Druh práce. Název instituce, kde byla práce napsána. Vedoucí kvalifikační práce. Poznámky.

Pozn. Typ nosiče, datum citování a dostupnost se uvádí pouze u elektronických kvalifikačních prací.

Nevydaná kvalifikační práce
KNOTEK, P. Kultura jako péče o duši. Praha, 1999. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky. Vedoucí diplomové práce Zdeněk Kratochvíl.

Vydaná kvalifikační práce
AXMAN, Petr. Návrh a vývoj zařízení pro řešení vybraných biomechatronických problémů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, 2009. PhD. Thesis, sv. 545. ISBN 978-80-214-3939-9.

AXMAN, Petr. Návrh a vývoj zařízení pro řešení vybraných biomechatronických problémů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, 2009. PhD. Thesis, sv. 545. ISBN 978-80-214-3939-9. Dostupné také z: http://www.vutium.vutbr.cz/tituly/pdf/ukazka/978-80-214-3939-9.pdf

Firemní literatura

Tady je stejný model jako u monografie.

SVIT. Svit v číslech a dokumentech: 1894-1953. Zlín: Svit, [1956].


Patent a normy

Autorem je majitel nebo žadatel patentu, následuje název patentu, název nebo kód země a oficiální označení řady, ve které je patent číslován. U číslování stačí uvést patentové pořadové číslo. Není-li z názvu patrné, že se jedná o patent, mělo by se toto dodatečně uvést v hranaté závorce za názvem patentu. Jako doplňující informace mezi název a oficiální označení lze uvést další informace – jméno vynálezce, klasifikační znaky, datum přihlášky po zkratce „Přihl.:“.

NOVOTNÝ, Jiří. Propustek s deformační zónou. IPC: E01F 5/00. Česká republika. Patentový spis, CZ 302313B6. 2011-01-12. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2010-524

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197.


Zákony

Norma ČSN ISO 690 neřeší citování zákonů a dalších legislativních dokumentů. Přesto navrhujeme tento zápis: U zákonů se do pole tvůrce píše jméno země (ve smyslu působnosti zákona). Konvenční jméno „ČESKO“ je převzato z národní databáze autoritních záznamů NK ČR „AUT“ a užívá se pro dokumenty vydané od 1. 1. 1993. Česká republika je nepreferovaným výrazem. Zákon se cituje obdobně jako část jednoho ročníku seriálové publikace, neboť Sbírka zákonů je specifickou seriálovou publikací.

ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3146

ČESKO. Vláda. Usnesení vlády České republiky ze dne 15. října 2007 č. 1150 ke Strategii prevence kriminality na léta 2008 až 2011. In: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí. 2007, roč. 5, částka 7, s. 251. ISSN 1214-2263. Dostupný také z: https://www.mvcr.cz/soubor/vest0707-pdf.aspx


Části monografií

Není běžné citovat díla jako celek, mnohem častěji se setkáte s citací jeho části – odstavce, kapitoly, příspěvku apod. Kurzivou zde píšeme název zdrojového dokumentu. Dostupnost je pole, do kterého se píše adresa dokumentu, je-li také publikován na internetu. Má-li konkrétní část dokumentu, kterou citujete, samostatnou adresu, uveďte adresu části. Při citování kapitol je rozdíl mezi kapitolou v knize, kde celou knihu napsal jeden nebo více autorů a kapitolou v knize, kde každou část napsal jiný autor. Druhý zmíněný případ se cituje jako příspěvek. Název a číslo kapitoly můžete uvést jako poznámku, např. za lokaci citace v dokumentu.

Kapitola v knize

Jméno tvůrce knihyNázev knihy: podnázev knihy. Vedlejší název knihy. Vydání. Další tvůrce. Místo publikováníNakladatelDatum publikováníLokace citace v dokumentu (rozsah stran). Název a číslo kapitoly. Název edice a číslováníStandardní identifikátorDostupnost a přístup. Poznámky.

PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. 3. doplněné a přepracované vydání. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011, s. 93-94. Kap. 4.5 Typografie stránky. ISBN 978-80-87053-50-8.

ARMS, William Y. Digital Libraries. Cambridge (Mass): MIT Press, 2000. Chap. 10, Information retrieval and descriptive metadata. ISBN 0-262-01180-8. Dostupné také z: http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/MS1999/Chapter10.html

Příspěvek ve sborníku

Jméno tvůrce příspěvkuNázev příspěvkuIn: Jméno tvůrce mateřského dokumentuNázev mateřského dokumentu. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce mateřského dokumentu. Místo publikováníNakladatelDatum publikováníČíslování svazku obsahujícího příspěvekRozsah stran příspěvkuNázev edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky.

ŠIMŠA, Jaromír. Důkazy beze slov. In: TROJÁNEK, A., J. NOVOTNÝ a D. HRUBÝ, ed. Matematika, fyzika a vzdělávání: sborník z XI. semináře o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Velké Meziříčí: Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, 2004, s. 64-78. ISBN 80-214-2601-2.


Periodikum (časopisy, noviny, ročenky apod.)

Periodika nebo seriály jsou (ne)pravidelně vycházející publikace, jako jsou časopisy, noviny, ročenky apod.

Název periodikaVedlejší název. VydáníMísto publikováníVydavatelDatum publikováníČíslováníStandardní identifikátor (ISSN). Lokace. Poznámky.

Pozn. Pokud citujete tištěné periodikum, které má i elektronickou podobu, můžete informaci o dostupnosti a přístupu přidat za standardní identifikátor (Dostupné také z: URL adresa periodika).

Citace časopisu jako celku
Molecular microbiology. Edited by Tony PUGSLEY. Oxford: Blackwell, 1987- . Vychází 6x ročně. ISSN 0950-382X.

(Spojovník a mezera za datem prvního vydání znamená, že seriál stále vychází.)

Citace jednoho čísla
CHIP: magazín informačních technologií. Praha: Vogel, 1999, č. 12. ISSN 1210-0684. Dostupné také z: http://www.chip.cz/


Příspěvky (články) v časopisech

Mnohem častěji se v praxi setkáte s citováním příspěvku v periodiku (např. článek v časopise). Kurzivou se zapisuje název periodika. Na rozdíl od sborníku není nutné uvádět formulaci „In:“.

Jméno tvůrce příspěvkuNázev příspěvkuNázev periodikaVedlejší název. VydáníMísto publikováníVydavatelDatum publikováníČíslováníRozsah stránek příspěvkuStandardní identifikátor (ISSN). Poznámky.

Pozn. Norma uvádí nakladatelské údaje jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důležité a můžete je vynechat.

SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v les – škodná nebo příležitost? Lesnická práce: časopis pro lesnickou vědu a praxi. 2008, roč. 87, č. 8, s. 26-27. ISSN 0322-9254.

KOŇÁK, Tomáš. Protidrogová politika a praxe ve VS ČR. České vězeňství: čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci. 2011, roč. 19, č. 3, s. 14–16. ISSN 1213-9297.

nebo

SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v les – škodná nebo příležitost? Lesnická práce: časopis pro lesnickou vědu a praxi. 2008, 87(8), 26-27. ISSN 0322-9254.

KOŇÁK, Tomáš. Protidrogová politika a praxe ve VS ČR. České vězeňství: čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci. 2011, 19(3), 14–16. ISSN 1213-9297.

 

Back to: Jak správně citovat a odkazovat na citace > Jak správně citovat