MLA

Citační styl MLA (Modern Language Association), který je používaný v humanitních a společenských vědách, doporučuje obdobný postup. Podle MLA by se měla citovat konkrétní relace nebo dotaz položený danému nástroji AI. V bibliografické citaci se pak uvede do názvu otázka nebo popis relace a následně konkrétní použitý nástroj.[6]

Příklad zadání pro ChatGPT

Popiš symboliku zeleného světla z románu Velký Gatsby od F. S. Fitzgeralda.

Citování generovaného textu

Když byl ChatGPT požádán o popis symboliky zeleného světla v románu Velký Gatsby, poskytl shrnutí o optimismu, nedosažitelnosti amerického snu, chamtivosti a závisti. Když byl poté vyzván k uvedení zdroje, ze kterého toto shrnutí vychází, uvedl, že mu chybí „schopnost provádět výzkum nebo citovat zdroje nezávisle“, ale že může „poskytnout seznam vědeckých zdrojů souvisejících se symbolikou zeleného světla v knize Velký Gatsby“ (Novák).

Parafrázování generovaného textu

Zelené světlo především symbolizuje čtyři hlavní věci: optimismus, nedosažitelnost amerického snu, chamtivost a závist, a pravděpodobně ta nejdůležitější, která spojuje všechna čtyři témata, je chamtivost (Novák).

Příklad citace podle MLA

Novák, J. “Jaká je symbolika zeleného světla v knize Velký Gatsby od F. Scotta Fitzgeralda.” prompt. ChatGPT, 25 Sept. version, OpenAI, 5. Nov 2023, chat.openai.com/chat.


[6] Více informací na:
How do I cite generative AI in MLA style? Online, blogový příspěvek. In: MLA Style Center. March 17 2023. Dostupné z: https://style.mla.org/citing-generative-ai/. [cit. 2024-03-18].

Back to: Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností > Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností