Literatura a dostupnost zdrojů

První velkou problematickou oblastí je literatura a s ní spojená dostupnost zdrojů (tištěných i elektronických). S odbornou literaturou pracují studenti po celou dobu psaní závěrečné práce: na začátku uvádí doporučenou (povinnou) literaturu do zadání práce a následně by měli tento seznam rozpracovat (např. pomocí rešerše) a doplnit o zdroje, ze kterých budou ve své práci vycházet. Velmi často se ovšem stává, že studenti závěrečných ročníků přijdou do knihovny s informací, že konkrétní zdroj je v knihovně dostupný, ale:

  • Neověří si, že to tak skutečně je. — Ačkoliv se knihovna snaží svou akviziční strategií pokrývat co nejširší oblast literatury a pořizovat aktuální zdroje, není v jejich silách zajistit dostupnost veškeré publikační činnosti, proto je potřeba si vždy dostupnost konkrétního zdroje ověřit přes systémy knihovny.
  • Kniha je evidovaná jako dlouhodobá výpůjčka. — Publikace se statusem dlouhodobé výpůjčky jsou knihy, které mají na sebe evidované přímo zaměstnanci UTB. Nejsou tedy umístěné přímo v knihovně, ale u konkrétního zaměstnance na ústavech a fakultách univerzity. Studenti s tímto nepočítají nebo si dopředu neověří, jaký má kniha status. V případě dlouhodobých výpůjček je nutná trpělivost, aby knihovna kontaktovala příslušného zaměstnance a pokusila se knihu do knihovny získat (na základě Směrnice rektora 10/2015), což je pro studenty často problematické (potřebují knihu co nejdříve).
  • Mají mylné informace o dostupnosti norem v knihovně. — Knihovna nabízí přístup k normám, ale pouze k takovým, které mají označení ČSN (např. ČSN EN, ČSN ISO). Není možné zajistit přístup k normám jako ISO, DIN nebo HACCP.
  • Požadují pouze nejnovější knihy, zapomínají na odborné články. — U studentů se často setkáváme s požadavkem na nejnovější knižní tituly, resp. na nejnovější vydání, ačkoliv předchozí vydání stejného titulu je téměř totožné s tím nejnovějším, na což jsou u velmi půjčovaných titulů upozorňováni. V důsledku toho se pak se běžně stává, že studenti požadují právě knihy z dlouhodobých výpůjček a celý proces je velmi komplikovaný a zdlouhavý. Velmi podstatná je také skutečnost, že nejnovější poznatky z vědních oborů se mnohdy nenachází v knihách (vydání knihy trvá), ale především v odborných příspěvcích z konferencí, odborných článcích a časopisech nebo např. patentech.

Nabídka informačních zdrojů v knihovně

Ve fondech knihovny se nacházejí knihy, odborné časopisy, denní tisk, CD, audiokazety, videokazety, diplomové a disertační práce, ale také prestižní elektronické informační zdroje (databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy atd.).

Seznam elektronických informačních zdrojů ezdroje.k.utb.cz vám nabízí na jednom místě informace o všech elektronických informačních zdrojích (EIZ), které jsou dostupné na UTB. Seznam vám nabízí pokročilou práci se zdroji: vyhledávání, filtrování (zdroje pro konkrétní fakultu nebo obor, zkušební přístupy), jednoduchý přechod na seznamy e-knihy a e-časopisů, které máme v daném zdroji dostupné, vzdálený přístup bez toho, aby bylo nutné si dopředu něco hlídat nebo nastavovat.


Doporučená literatura

Nejlepší a nejjednodušší způsob, jak zajistit, aby se konkrétní kniha objevila ve fondu knihovny, je uvést ji jako doporučenou literaturu do STAGu do karty předmětu (v tomto případě funguje provázání s katalogem, kdy se student může prokliknout přímo na záznam dané knihy). Knihovna se k těmto informacím jednoduše dostane a může tak konkrétní titul pořídit do svého fondu. Avšak ne vždy je to bohužel možné (kniha už např. není v prodeji, protože se jedna o starší vydání apod.).


Návrh na zakoupení knihy

Často se stává, že kniha je vyučujícími uváděna jako doporučená k danému předmětu, ale není zadána v systému STAG v kartě předmětu. V takovém případě knihovna nemá možnost se o takovém požadavku dozvědět. Jednou z cest, jak mohou studenti, ale také vyučující, knihovnu na podobné tituly upozornit, je formulář s návrhem na zakoupení knihy. Do poznámky je možné uvést, že se jedná o doporučenou literaturu k předmětu a její nákup urychlit.


Dlouhodobé výpůjčky

Publikace se statusem dlouhodobé výpůjčky jsou knihy, které mají na sebe evidované přímo zaměstnanci UTB.

Nejsou tedy umístěné přímo v knihovně, ale u konkrétního zaměstnance na ústavech a fakultách univerzity. Studenti s tímto nepočítají nebo si dopředu neověří, jaký má kniha status. V případě dlouhodobých výpůjček je nutná trpělivost, aby knihovna kontaktovala příslušného zaměstnance a pokusila se knihu do knihovny získat (na základě Směrnice rektora 10/2015), což je pro studenty často problematické, protože potřebují knihu co nejdříve, ale zpřístupnění trvá dlouho: neví se, kde kniha je (má ji doktorand, někdo si ji půjčil).


Přístup k normám v knihovně

Ve studovně ve 3. patře se nachází specializovaný počítač na přístup k normám ČSN ASPI.

  • Normy ČSN (ČSN EN, ČSN ISO, ale ne ISO, DIN nebo HACCP): normy ČSN jsou dostupné rovněž vzdáleně přes službu ČSN online.
  • ASPI: právní předpisy vydané na území ČR, předpisy EU a Evropského společenství, judikatura

Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční službu (zkráceně MVS) můžete využít v případě, že si chcete půjčit knihu, kterou knihovna nemá ve své nabídce. Jedná se o službu poskytovanou mezi knihovnami. V rámci MVS můžete žádat nejen odborné knihy, ale také články z časopisů, sborníky a příspěvky v nich. MVS ovšem nelze využít na závěrečné kvalifikační práce, celá čísla časopisů, normy či patenty. Je třeba ovšem počítat s tím, že v „diplomkovém období“ může dodání dokumentů trvat delší dobu. Více informací o meziknihovní výpůjční službě najdete přímo na stránkách knihovny.


Rešeršní služba

Rešerše je soupis literatury (knih, článků, elektronických zdrojů atd.) k vybranému tématu, která je tvořena:

  • z katalogu Knihovny UTB, souborného katalogu ČR, katalogů specializovaných knihoven (pedagogická, lékařská) – nutno ověřit dostupnost publikace, objednání publikace přes MVS,
  • z elektronických zdrojů (databází) dostupných přes knihovnu – možnost získat plný text,
  • kvalifikačními pracemi (bakalářské a diplomové) z portálu theses.cz.

Záznamy mají podobu bibliografických záznamů podle citační normy ČSN ISO 690.

Velmi častým problém je, že studenti dělají rešerši na poslední chvíli a základní literatura pak neodpovídá jejich tématu nebo neobsahuje dokumenty využité v práci. Kvalitní rešerše zdrojů by měla být realizovaná před zadáním závěrečné práce do STAGu. Nejrelevantnější výsledky lze použít jako základní literaturu pro práci. Knihovna ovšem nikdy nemůže garantovat bezprostřední dostupnost dokumentů z různých databází nebo jiných knihoven.

Jak si rešerši objednat?

Rešerši si můžete objednat přes objednávkový formulář na webových stránkách knihovny, vyhotovení rešerše běžně do 21 dnů. Je důležité opravdu specifikovat téma práce. Dotazy je možné posílat na e-mail reserse@k.utb.cz.

Jaký je rozdíl mezi rešerší a soupisem použité literatury?

Častým problémem, se kterým se v knihovně setkáváme, je, že někteří vyučující po studentech požadují „rešerši“ s různými anotacemi nebo výpisky z vyhledaných dokumentů (tj. jakýsi seznam vybrané a komentované literatury) — studenti jsou pak z výsledků rešerše od knihovny zklamáni. Rešerše je pouze soubor bibliografických záznamů, které odpovídají zadanému tématu (na základě prohledávání názvu, klíčových slov, abstraktu, fulltextu atd.). Soupis použité literatury by měl obsahovat bibliografické záznamy opravdu použité literatury v konkrétní práci.

 

Back to: Metodický materiál pro vedoucí diplomových seminářů UTB > Metodický materiál pro vedoucí diplomových seminářů UTB