Etika při používání nástrojů AI

Je nutné si uvědomit, že zahrnutí výstupů vytvořených nástroji generativní AI do tvůrčí práce nezbavuje autora odpovědnosti za odevzdané dílo.

Jedná se o všechna díla vytvořená studenty, akademickými i vědeckými pracovníky: seminární a ročníkové práce, kvalifikační závěrečné práce (bakalářská, diplomová, rigorózní, disertační), odborné konferenční a časopisecké publikace, technické zprávy a další.

Cílem studia na vysoké škole je prokázání konkrétních znalostí a schopností studenta stejně jako rozvíjení vlastních dovedností a samostatnosti. Cílem vědecké práce je rozvíjení vlastních hypotéz, vědomostí, tvoření dedukce na základě pozorování a známých faktů a následné testování a ověření pravdivosti s výsledky výzkumu a zpřístupnění výsledků veřejnosti k všeobecnému užitku.

Předpokládá se, že při tvorbě práce se vychází z analýzy odborných zdrojů nebo vlastního výzkumu s cílem představit své vlastní myšlenky a úsilí. Používáním výstupů vytvořených AI (např. zkopírované texty vygenerované při využití nástroje ChatGPT) a jejich odevzdáním jako výsledku práce by se autoři dopouštěli podvodu, neboť práce by nereflektovala jejich vlastní myšlenky a úsilí, což porušuje zásady akademické etiky a integrity.

Etický kodex UTB[3], který je součástí Statutu UTB ve Zlíně, zároveň zdůrazňuje, že student:

  • „Student při vypracování svých prací nepoužívá jakoukoliv formu plagiátorství, tedy přejímání nebo přeformulování textu bez uvedení zdroje.“
  • „Student při zkouškách a jiných formách prověřování vědomostí využívá pouze vlastních schopností a vědomostí a nedopouští se podvodného jednání.“
  • „Student respektuje autorství své vlastní, svých kolegů a dodržuje pravidla a normy citací.“

Používání AI v akademickém prostředí nemá zatím pevně stanovená pravidla, a tak by studenti měli dodržovat pravidla instituce. Pokud univerzita nebo její součásti nemají jasné stanovisko k využití AI, měli by studenti prokonzultovat využití generativních modelů s odpovědnou osobou (vedoucím práce, vyučujícím atd.).


[3] Plné znění Etického kodexu UTB je dostupné na:
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Etický kodex UTB. Online. In: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2023. Dostupné z: https://www.utb.cz/?mdocs-file=53724. [cit. 2024-03-18].

Back to: Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností > Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností