Citování při využívání nástrojů AI

Při používání a citování nástrojů AI v českém prostředí by měla mít každá osoba vždy na paměti Zákon č. 121/200 Sb. (autorský zákon), a to především § 5, který ve vztahu k autorství říká, že „autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.“[4]

Nástroj AI tedy není autorem informace, autorství díla je vyhrazeno fyzické osobě, tedy vám jako autorům práce, nebo skupině fyzických osob.

 Z hlediska etické roviny akademické práce je ovšem třeba využití těchto nástrojů transparentně deklarovat a na tyto nástroje odkazovat.

 V jakých případech citovat nástroje AI?

Doporučujeme citovat a deklarovat využití nástrojů AI vždy, když využití nástroje AI přímo ovlivňuje obsahovou stránku práce, tedy když se jedná o přímou citaci, parafrázi nebo do své práce zahrnujete jakýkoli obsah (text, obraz, data atd.), který byl nástrojem AI vytvořen. V souvislosti s tímto zdůrazňujeme, že informace získané prostřednictvím nástrojů AI by neměly nahrazovat informace dostupné v původních zdrojích (s jejich vyhledáváním ale mohou dobře pomáhat), kdy je možné na využitý zdroj a jeho autora jasně odkázat (a v budoucnu jej zpětně dohledat). Informace získané a vygenerované nástroji AI je nutné kriticky zhodnotit a ověřit si jejich správnost, přesnost, pravost a relevanci.

Pokud nástroje AI využíváte pouze k formálním úpravám práce, není nutné jejich využití uvádět (např. aplikace na kontrolu pravopisu, gramatiky, stylistiky, aplikace sloužící k tvorbě odkazů, k organizaci zdrojových dokumentů či k poskytnutí přehledu existujících publikací apod.).

Obecná citace výstupů získaných pomocí AI

Základními prvky citace pro citování nástrojů AI a výstupů získaných z nich jsou:

  • Autor dotazu
  • Název zdroje (popis zadaného požadavku/dotazu/promptu)
  • Název AI nástroje (např. ChatGPT)
  • Verze AI nástroje (datum konkrétní verze)
  • Název společnosti, která AI vytvořila
  • Datum vytvoření obsahu výstupu
  • URL adresa AI nástroje (popř. jedinečná URL konverzace, pokud je k dispozici)

[4] Plné znění je dostupné na:
ČESKO. Zákon č. 121 ze dne 12. května 2000, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Online. In: Zákony pro lidi. 2010-2024. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121. [cit. 2024-03-18].

Back to: Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností > Doporučení knihovny k využití a citování nástrojů AI při plnění studijních povinností