Zdroje pro environmentální vědy

Co si představit pod pojmem environmentální vědy?
životní prostředí, odpadové hospodářství, vodohospodářství, znečišťování životního prostředí, ochrana ovzduší, rizika průmyslové výroby, právní problematika, veřejná politika, městské plánování, ekosystémy, ekologie, biologie, geografie, geologie
Kde hledat: přírodovědecké fakulty a jejich knihovny, ekologické organizace,výzkumné ústavy.

Odkaz na databáze zde.

Katalog UTB Knihovna UTB
Licencované databáze UTB XERXES
Elektronické časopisy UTB SFX
Bakalářské, diplomové práce THESES
Souborný katalog knihoven CASLIN

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy http://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/cz/
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka http://www.vuv.cz/

Česká inspekce životního prostředí http://www.cizp.cz/lang/l=1
Cenia Česká informační agentura životního prostředí http://www.cenia.cz/
Informační systém odpadového hospodářství (ISOH) http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
Portál informačního systému ochrany krajiny (AOPK ČR) http://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=3&nabidka=hlavni

Natura 2000 http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub.php?id=1802
Česká geologická služba http://www.geofond.cz/cz/domu
Enviweb http://www.enviweb.cz/
Ekologický institut Veronica http://www.veronica.cz
Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie http://www.ekowatt.cz/
Portál EU http://europa.eu/pol/env/index_cs.htm
GMES – evropský systém monitoringu planety http://ec.europa.eu