Zdroje pro techniku

Stavitelství, strojírenství, chemie, elektrotechnika, biomedicína, ICT, průmyslové materiály…
=> standardizace, látky, výroba, přístroje, zboží, design, procesy, postupy, konstrukce, výzkum, věda

Přehled licencovaných databází pro technické obory najdete na našem portálu.

Knihovny

Národní technická knihovna (NTK) https://www.techlib.cz/cs
Knihovny ČVUT http://knihovny.cvut.cz
Ústřední knihovna VŠCHT  http://knihovna.vscht.cz/
Ústřední knihovna VUT Brno  http://www.vutbr.cz/uk
Ústřední knihovna VŠB TU Ostrava  http://knihovna.vsb.cz/

Portály po vědu a výzkum

Portál pro vědu http://www.veda.cz
Informační systém výzkumu a vývoje ČR http://aplikace.isvav.cvut.cz/prepareProjectForm.do
Grantová agentura České republiky http://www.gacr.cz/
Akademie věd ČR – Věda a výzkum v EU http://ei.avcr.cz/
CORDIS Research and Development Service http://publications.europa.eu/cordis/index_cs.htm
NTIS National Technical InformationService http://www.ntis.gov/
VTRC Virtual Technical Reports http://www.lib.umd.edu/ENGIN/TechReports/Virtual-TechReports.html
E-print Network http://www.osti.gov/eprints/

Normy

České normy http://www.ceske-normy.cz/
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) http://www.unmz.cz
Odkazy na zahraniční naleznete na této stránce

Patenty

Úřad průmyslové vlastnictví http://www.upv.cz/cs.html
Databáze patentů a užitných vzorů http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm 
Databáze průmyslových vzorů http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm
Databáze ochranných známek  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.frm
Databáze českých označení původu a zeměpisných označení http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ops.frm

Zahraniční patentové databáze

National patent registers http://www.epo.org/service-support/useful-links/databases.html
European Patent Office (EPO) http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
Eureopean publication server https://data.epo.org/publication-server/search
German patent information systemhttp://www.dpma.de/patent/index.html
Search International Patent Applicationshttp://www.wipo.int/pctdb/en/
United States Patent and Trademark Office http://patft.uspto.gov/
Intellectual Property Portal (SurfIP)https://www.aseanip.org/
Google patents http://www.google.com/patents
Free patents onlinehttp://www.freepatentsonline.com/
Fresh patents http://www.freshpatents.com/
Wikipatents http://www.wikipatent.com/

Další zdroje

E Funda http://www.efunda.com/home.cfm
Web of World Repositories http://repositories.webometrics.info/
Matematical Problems in Engineering http://www.hindawi.com/journals/mpe/contents/
Material Property Data http://www.matweb.com/index.aspx

Informační technologie

Systém online http://www.systemonline.cz
Security portál http://www.security-portal.cz/

Automatizace

Portál pro automatizaci http://www.e-automatizace.cz/
Control Engineering http://www.controlengcesko.com/
Časopisy Automa, Elektro, Světlo http://www.odbornecasopisy.cz/?cil=home
ATP journal http://www.atpjournal.sk/
Control Global http://www.controlglobal.com/

Průmyslové inženýrství, logistika, jakost, bezpečnost

Průmyslové inženýrství

Institut průmyslového inženýrství http://www.ipi-institut.cz/
Academy of productivity and Innovations http://e-api.cz
časopis Úspěch http://e-api.cz/page/67850.casopis-uspech-produktivita-a-inovace-v-souvislostech/
Časopis Průmyslové spektrum http://www.mmspektrum.com/

Logistika, jakost

časopis Logistika http://logistika.ihned.cz/
Svaz spedice a logistiky ČR http://www.sslczech.cz/
Česká logistická asociace http://www.czech-logistics.eu/

Portál pro kvalitáře http://www.ikvalita.cz/
Národní politika kvality http://www.npj.cz/

Bezpečnost

Časopis Kriminalistika http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx
Časopis Policista http://www.mvcr.cz/clanek/policista-626975.aspx
Časopis 112 http://www.hzscr.cz/lstDoc.aspx?nid=1194&lang=cs
Security magazín http://securitymagazin.cz/
Security management http://www.securitymanagement.com/
Bezpečnost práce http://www.bozpinfo.cz/
Časopis JOSRA http://www.bozpinfo.cz/josra/
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci OSHA
http://osha.europa.eu/cs/front-page/view

Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB