Zdroje pro environmentální vědy

Přehled licencovaných databází pro oblast environmentální vědy najdete na našem portálu.

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy http://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/cz/
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka http://www.vuv.cz/

Česká inspekce životního prostředí http://www.cizp.cz/
Cenia Česká informační agentura životního prostředí http://www.cenia.cz/
Informační systém odpadového hospodářství (ISOH) http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
Portál informačního systému ochrany krajiny (AOPK ČR) http://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=3&nabidka=hlavni

Natura 2000 http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub.php?id=1802
Česká geologická služba http://www.geofond.cz/cz/domu 
Enviweb http://www.enviweb.cz/
Ekologický institut Veronica http://www.veronica.cz
Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie http://www.ekowatt.cz/ 
Portál EU http://europa.eu/pol/env/index_cs.htm
GMES – evropský systém monitoringu planety http://ec.europa.eu

Environmentální výchova

Environmentálna výchova http://www.infovek.sk/predmety/enviro/index.php
Ekostopa http://www.ekostopa.cz/home
Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka http://www.lipka.cz 
Mezi stromy – vzdělávací server pro les a vše kolem něj http://www.mezistromy.cz

Časopisy

Odpady  http://odpady.ihned.cz
Periodika MŽP ČR http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/titletree?OpenView
Planeta, Věstník MŽP, Zpravodaj EIA, Zpravodaj MŽP
Ochrana přírody http://www.casopis.ochranaprirody.cz
Veronica http://www.casopisveronica.cz/

Back to: Zdroje pro obory na UTB > Zdroje pro UTB