Rešeršní dotazy a operátory

Při formulaci rešeršního / vyhledávacího dotazu budete dále pracovat s vybranými klíčovými slovy. Podobu dotazu vždy ovlivní typ dotazovacího jazyka, který daný vyhledávací systém podporuje. Můžete pracovat s jednoduchými dotazy (jedno klíčové slovo, vyhledávání předmětu, vyhledávání v názvu apod.) nebo se složenými dotazy, které se skládají z více klíčových slov propojených vazbami. Jednotlivá klíčová slova se spojují tzv. operátory a jsou i další možnosti, které vyhledávací systémy nabízejí. Pomocí těchto funkcí můžete klíčová slova kombinovat, vyjadřovat vzájemné vztahy mezi nimi atd.

Booleovské operátory

Booleovské operátory vyjadřují logické vztahy mezi klíčovými slovy (nebo vyhledávacími výrazy). Mezi nejznámější patří AND, OR a NOT. Obdobnými operátory, nebo také pseudo-booleovskými operátory jsou znaménka + a -, která mají stejnou funkci jako AND a NOT. Tato znaménka podporuje např. Google.

  • AND (logický součin) — výsledek vyhledávání (záznam) musí obsahovat všechna slova uvedená v řetězci (informační výchova AND student)
  • OR (logický součet) — výsledek vyhledávání (záznam) musí obsahovat alespoň jedno ze zadaných slov (televize OR TV)
  • NOT (negace) — výsledek vyhledávání (záznam) nesmí obsahovat slovo uvedené za operátorem (inteligence NOT umělá)

Booleovské operátory

Operátor AND

Po použití operátoru AND vyhledávací systém vyhledá záznamy obsahující všechny vyhledané termíny. Tento operátor zužuje výsledky vyhledávání a používá se pro spojení významově odlišných pojmů. Lze jej nahradit znaménkem +.

Operátor OR

Po použití operátoru OR vyhledávací systém vyhledá záznamy obsahující alespoň jeden z uvedených termínů. Tento operátor rozšiřuje dotaz a používá se pro spojení synonym a příbuzných pojmů.

Operátor NOT

Po použití operátoru NOT vyhledávací systém vyloučí záznamy obsahující výraz uvedený za operátorem NOT. Tento operátor zužuje výsledky vyhledávání. Lze jej nahradit znaménkem -.

Fráze

Specifickým typem složeného dotazu je fráze. Fráze se většinou uvádí v uvozovkách nebo v závorce a vyhledávací systém pak nabídne výsledky, které obsahují přesnou frázi v nezměněné podobě.

Proximitní operátory

= poziční / distanční / vzdálenostní operátory Pomocí těchto operátorů určujete posloupnost a vzdálenost mezi dvěma vyhledávacími výrazy.

NEAR (Nn)

  • Pomocí operátoru NEAR vyhledáváte dokumenty, kde se vámi zadané výrazy vyskytují v textu blízko sebe bez ohledu na jejich pořadí.
  • Pokud na pořadí slov záleží, použijte místo operátoru NEAR operátor WITHIN (W)
  • Malé písmeno n se nahrazuje číslicí, která určuje, kolik slov se bude nacházet mezi zadanými vyhledávacími výrazy. Pokud vám na vzdálenosti nezáleží, můžete tento údaj vynechat.

ADJACENT (ADJ, A)

  • Při použití tohoto operátoru budou zadaná slova ve vyhledaném záznamu sousedit bez ohledu na pořadí, v jakém byla zapsána do vyhledávacího pole.
  • Pokud na pořadí slov záleží, použijte operátor FOLLOWED BY. Vyhledaný záznam bude obsahovat slova v pořadí, v jakém byla zadána.

SENTENCE (S) — Zadané výrazy se budou ve vyhledaném záznamu vyskytovat ve stejné větě.
PARAGRAPH — Zadané výrazy se budou ve vyhledaném záznamu vyskytovat ve stejném odstavci.

bezcelní limit NEAR Evropská Unie
banka N4 úvěr
lesní ADJ borovice
Adam Smith S moderní ekonomie

Zadané operátory mohou mít různou podobu v různých vyhledávačích (např. jeden vyhledávač podporuje tvar NEAR, jiný tvar N). Některé vyhledávače nepodporují proximitní operátory vůbec. Možnost použití a tvar těchto operátorů si tedy ověřte v nápovědě konkrétního vyhledávače.

Vytváření různých slovních tvarů

Pokud si nejste jisti tvarem vyhledávacího výrazu (filosofie x filozofie), nebo pokud chcete vyhledávat konkrétní výraz v různých tvarech (množné číslo, skloňování apod.), můžete využít zástupná znaménka
k nahrazení slova nebo znaku.

Příklady nástrojů pro vytváření různých variant slova

truncation (krácení podle slovních kořenů) — znakem ?, * aj. je nahrazen začátek nebo konec slova (např. student? → studenti, studentovo apod. — není třeba používat operátory student OR studenti OR studentovo OR studentský)

stemming — funkce umožňující automatické vyhledávání příbuzných slov

wild cards (zástupné znaky) — znakem ?, *, # aj. jsou nahrazeny části slov uprostřed (např. filo?ofie → filozofie, filosofie)

Pozn. Nabídka zástupných znaků a funkcí na vyhledávání příbuzných slov se liší u každého vyhledávacího systému. Ověřte si možnosti jejich použití v nápovědě.

Příkazy (návěstí, tagy, search commands)

Jednotlivé vyhledávací systémy mohou podporovat také tzv. příkazy. Setkáte se s nimi např. i v katalozích knihoven (TI — title, AUT — autor, SU — subject) — více v nápovědách konkrétních systémů. Příkazy můžete vepisovat přímo do vyhledávacího pole, anebo vyplnit pole v pokročilém vyhledávání. V následujícím videu se můžete podívat, jaké příkazy podporuje Google.

Back to: Jak hledat informace > Jak hledat informace