Formulace a analýza rešeršního požadavku

V prvé řadě je nutné si uvědomit, co chcete hledat, určit si klíčové pojmy a vztahy mezi nimi. Je třeba se na problém podívat z mnoha úhlů pohledu a formulovat otázky, na které hledáte odpověď. Z těchto otázek pak vyberte klíčová slova, se kterými budete pracovat při vyhledávání. Vybraná klíčová slova pak rozšiřte o jejich synonyma, variantní tvary a nadřazené či podřazené termíny, pomocí kterých můžete zpřesňovat dotaz.

Pokud nejste seznámeni s odbornou problematikou dotazu, nejste si jisti, co přesně hledáte, je nutné se nejdřív zaměřit na pochopení problému a získání dostatku informací pro to, abyste mohli formulovat otázky a vybírat klíčová slova. Pomoci vám mohou různé encyklopedie, slovníky, rada odborníka apod.

Výběr klíčových slov

Klíčová slova jsou pro vyhledávání stěžejní. Budete z nich totiž vytvářet vyhledávací dotazy. Při výběru klíčových slov dodržujte následující pravidla:

  • Vybírejte především podstatná jména.
  • Vynechejte přídavná jména, zájmena, příslovce a slovesa. Výjimkou jsou pouze přídavná jména příslovce, která slouží k jednoznačné identifikaci (např. Pythagorova věta, sémantický web apod.).
  • Vynechejte tzv. stop slova, jako jsou předložky, spojky apod. Z hlediska vyhledávání nemají žádný význam.

Je social media marketing v neziskových organizacích účinnější než minimédia marketing
* Podtržené termíny jsou vybranými klíčovými slovy z otázky.

Při výběru klíčových slov zároveň promyslete:

  • Jaké druhy dokumentů budete chtít vyhledávat? (monografie, odborné články, recenze, diplomové práce, blogové příspěvky, videa apod.)
  • V jakém jazyce mají být vyhledané dokumenty?
  • V jakém časovém rozmezí vyhledáváte? (historie, zdroje mladší než 1 rok, dokumenty z určitého období apod.)
  • Vztahuje se váš dotaz k určité geografické oblasti?

Tato hlediska ovlivní výběr vhodných zdrojů a nástrojů pro vyhledávání, a také podobu samotného vyhledávacího dotazu. Snažte se přípravu klíčových slov nezanedbat, ušetří vám to čas během vyhledávání. Samozřejmě je délka přípravy závislá na náročnosti dotazu. Nebudete složitě formulovat otázky, vybírat synonyma pro klíčová slova apod. v případě, že pouze hledáte autora určité publikace. Chystáte-li se však dělat rozsáhlejší rešerši, např. ke své diplomové práci, jistě byste tuto přípravnou fázi neměli vynechat.

Vyhledávání — keywords

Back to: Jak hledat informace > Jak hledat informace