Elektronické databáze

Databáze se dělí dle mnoha hledisek. Např. na licencované a volně dostupné databáze, online a offline, oborové a multioborové apod. Nejčastější je však rozdělení podle obsahu:

  1. bibliografické – databáze přinášející základní informace o primárních dokumentech (tzn. o dokumentech obsahujících plný text) formou bibliografického záznamu (autor, název článku, název časopisu, rok vydání aj.) v současnosti většinou doplněného abstraktem. Nenalezneme v nich tedy plné texty dokumentů. Bibliografická databáze nejčastěji sleduje odborné časopisy, a její záběr je v řádu stovek až tisíců titulů. Rešerše v takovéto databázi může přinést přehled o problematice a je podkladem pro získání plných textů článků.
  2. plnotextové – poskytuje bibliografické záznamy a také některé plné texty. Tyto databáze uveřejňují pouze některé plné texty, u mnoha zajímavých článků je z důvodu licenční politiky vydavatele k dispozici pouze abstrakt. Dalším omezením může být tzv. embargo – smluvní zpožďování aktuálních čísel časopisů často i o více než půl roku. Existují i databáze různých odborných publikací (např. Knovel), nebo databáze časopisů, zveřejňovaná přímo jejich vydavatelem (např. Springer LINK), kde výše uvedená omezení nejsou.
  3. faktografické – shromažďuje statistiky a další data, která jsou využitelná pro výzkum. Často jde o chemické databáze (např. přehled sloučenin) nebo o databáze ekonomických ukazatelů, statistik apod.
  4. citační – databáze obsahující bibliografické údaje včetně abstraktů a citace prací z celého světa vzniklých v oblasti výzkumu a vývoje.

Seznam databází dostupných na UTB nalezenete na portálu informačních zdrojů. Pokud k databázím nepřistupujete z univerzitní sítě, je třeba si nastavit vzdálený přístup. Ve studovně ve 3. patře se nachází specializovaný počítač na přístup k normám ČSN ASPI.

  • Normy ČSN (ČSN EN, ČSN ISO, ale ne ISO, DIN nebo HACCP): normy ČSN jsou dostupné rovněž vzdáleně přes službu ČSN online.
  • ASPI: právní předpisy vydané na území ČR, předpisy EU a Evropského společenství, judikatura

V rámci tohoto kurzu nabízíme přehled všech dostupných databází na UTB a u vybraných také stručné návody.

Back to: Licencované elektronické informační zdroje > Licencované EIZ