České normy – členění a odkazy

  • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.  Hlavním posláním Úřadu je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem. Provozuje databázi českých norem ČSN online.
  • Normy.biz prodávají tištěné verze českých norem, tisknou normy ČSN na počkání, zajišťují zahraniční normy (DIN, ASTM, ASME). Poskytují také služby aktualizace a správy archivů technických norem pro systémy řízení jakosti.
  • Technické normy zajišťují prodej i distribuci českých i mezinárodních technických norem, sbírek zákonů, a dalších publikací. Najdete zde seznam ČSN, tříd ČSN a ceník ČSN.

Označení českých technických norem

  • ČSN — chráněné označení českých národních technických norem
  • PNE — distribuce a přenos elektrické energie, nejsou určeny pro výrobu elektřiny
  • TPG, TDG, TD — technická pravidla a předpisy pro plynaře, plynovody, čerpací stanice plynu (stav techniky)
  • TIN — Technické instrukce, technicko-organizační opatření a postupy v plynárenství, v návaznosti na vydané ČSN, TPG a TD
  • ČES a ESČ — manipulace s elektroinstalací, revizní podmínky
  • TNV, TNO — normy pro vodohospodářství a odpadové hospodářství
  • TNI — slouží k vysvětlení a doplnění informací k číselně shodným normám ČSN
Back to: Šedá literatura > Šedá literatura