Webináře

Knihovna se představuje

Úvodní webinář seznamuje studenty s prostředím univerzitní knihovny a službami, které poskytuje. Knihovna sídlí v budově Univerzitního centra (U13) a má tři patra. Hlavní vchod i bezbariérový vstup se nachází ve 2. patře budovy. V knihovně si lze půjčit knihy a skripta. K dispozici jsou také časopisy a denní tisk. V knihovně je přes 200 počítačů, více než 500 studijních míst, individuální studovny, relaxační místnosti, obývák a prodejna skript. Kromě základních knihovních služeb je možné využít multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování dokumentů. Pro skenování knih slouží speciální skener. Účastníci webináře tak získají přehled o tom, jak to v knihovně vypadá, za jakým účelem ji mohou navštívit a s jakými požadavky se na její zaměstnance mohou obracet.

Jak na citace a citování

Druhý webinář je věnován tvorbě citací a citování. Při psaní odborného textu, ale také seminárních či závěrečných prací, se vyžaduje uvedení odkazů na zdroje, z nichž práce vychází a ze kterých autor během psaní práce čerpal. Uvádění bibliografických citací je povinné a je zakotveno v zásadách informační etiky, ale také v autorském zákoně. Webinář seznamuje s citační etikou, strukturou citace a způsobem tvorby odkazů na citace v textu podle normy ČSN ISO 690. Obsahuje rovněž příklady správného citování u různých typů dokumentů.

Citační manažer Citace PRO

Třetí webinář pokračuje v problematice citování a citací. Zaměřuje se na citační manažer Citace PRO, což je nástroj, který ulehčuje práci s citacemi a jejich tvorbou. Citační manažery umožňují vytvářet citace, ale také seznamy použité literatury, a to ve vybraném citačním stylu. Jednotlivé citace je možné ukládat a třídit do složek. Účastníci webináře se naučí vytvořit si vlastní účet v Citace PRO a následně ovládat tento nástroj (tvorba citace, správa složek, export citací do Wordu, uložení citace do schránky, export citací z katalogu knihovny a portálu XERXES, volba citačního stylu a doplněk do Wordu).

Citační manažer RefWorks

Další z webinářů se zaměřuje na citační manažer ProQuest RefWorks, který není jen citačním manažerem, ale profesionálním pomocníkem pro vědecké pracovníky. Jedná se o sofistikovaný nástroj pro vědeckou práci a publikování. Slouží jako bibliografický (citační) manažer pro ukládání citací, plných textů, vytváření bibliografií a sdílení. Nabízí možnost importu záznamů přímo z vědeckých databází, čtení uložených plných textů přímo v rozhraní RefWorks, přidávání poznámek, zvýraznění vybraných částí textu a širokou nabídku citačních stylů. Účastníci webináře se naučí vytvořit si vlastní účet a následně tento nástroj ovládat (přidávání záznamů, správa složek, práce s plným textem, tvorba bibliografie, doplněk do Wordu a Google Doc).

Jak hledat informace rychle a efektivně

Webinář je věnován procesu vyhledávání informací. Během vyhledávání informací v odborných informačních zdrojích i volně dostupných zdrojích je možné využívat různé techniky a zásady, které celý proces urychlí a zefektivní. Uživatel tak může jednoduše vyhledat a získat opravdu relevantní informace. Webinář seznamuje se zásadami pro volbu klíčových slov, tvorbu vyhledávacího dotazu či volbu správné rešeršní (vyhledávací) strategie. Představeny jsou zároveň informační zdroje dostupné prostřednictvím Knihovny UTB (katalog, portál informačních zdrojů XERXES, digitální knihovna závěrečných prací atd.), ale také vhodné volně dostupné zdroje, ve kterých lze vyhledávat.

Jak pracovat s katalogem knihovny

Nedílnou součástí každé knihovny je její katalog. Katalog obsahuje veškeré dokumenty, které jsou uložené v knihovně. V našem katalogu najdete kromě knih, časopisů, novin, zvukových a audiovizuálních dokumentů také e-knihy, e-časopisy a závěrečné práce obhájené na univerzitě před rokem 2005. Rozhraní našeho katalogu funguje jak na počítači, tak na mobilu nebo tabletu. Obsahuje spoustu vychytávek a drobností, které ulehčují práci a vyhledávání (např. našeptávání při zadávání dotazu, postupné upřesňování seznamu výsledků, jednoduché přihlášení do čtenářského konta, rychlá informace o dostupnosti dokumentu přímo v seznamu výsledků, snadná orientace v detailu záznamu nebo pomocník pro hledání dokumentů v regále). Webinář seznámí uživatele s vyhledáváním v katalogu, s prací se seznamem výsledků a orientací v detailu záznamů. Naučí také ovládat čtenářské konto.

Jak citovat podle APA

Existuje mnoho způsobů citování (tzv. citačních stylů). Ve webináři č. 2 jsme vám vysvětlili, co jsou to citace a jak citovat podle citační normy ČSN ISO 690. Tento webinář se zaměřuje na to, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak vytvořit citaci podle citační normy (resp. citačního stylu) APA. Citační styl APA (American Psychological Association) se používá zejména ve společenských vědách, např. v psychologii, pedagogice a dalších. Webinář představuje APA publikační manuál a seznamuje se zásadami při tvorbě citací, základními prvky v citaci podle stylu APA, tvorbou referencí (odkazů) na citace a seznamu použité literatury. Uvádí také doporučenou strukturou bibliografických citací pro tištěné a elektronické dokumenty.

Jak skenovat na knižním skeneru

Knihovna má spoustu „vychytávek“, které mohou studentům ulehčit studium i práci s informačními zdroji. Příkladem takového nástroje je speciální knižní skener umístěný ve 3. patře knihovny (ve studovně). Knižní skener pomůže a urychlí skenování knih nebo skript. Webinář naučí uživatele pracovat s knižním skenerem a ovládat jeho funkce. Od zapnutí zařízení, přes základní ovládání, využití nožního pedálu až po samotné ukládání naskenovaných souborů na USB disk nebo jejich zaslání na e-mail.

Jak napsat název, abstrakt a klíčová slova k závěrečné práci

Název, abstrakt (anotace) a klíčová slova jsou důležitým prvkem každého odborného textu, tedy i závěrečných prací. Název práce je obvykle to první, co potenciální čtenář uvidí. Abstrakt (někdy také anotace) umožňuje čtenáři udělat si rychlou představu o obsahu práce. A klíčová slova vystihují obsahovou podstatu textu, pomáhají se rychle orientovat a identifikovat téma a slouží také při vyhledávání relevantních dokumentů. Všechny tyto tři prvky napomáhají čtenářům, ale také vyhledávacím nástrojům. Nevíte, jak napsat správný a výstižný název ke své závěrečné práci? Potřebujete poradit s tvorbou vhodného abstraktu? Netušíte, jak klíčové slovo vypadá? Webinář vás se vším důležitým seznámí.

Série 15 webinářů pro studenty se specifickými potřebami byla vytvořena v rámci Strategického projektu UTB ve Zlíně (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204).