Rešeršní dotaz

Při formulaci rešeršního / vyhledávacího dotazu budete dále pracovat s vybranými klíčovými slovy. Podobu dotazu vždy ovlivní typ dotazovacího jazyka, který dany vyhledávací systém podporuje. Můžete pracovat s jednoduchými dotazy (jedno klíčové slovo, vyhledávání předmětu, vyhledávání v názvu apod.) nebo se složenými dotazy, které se skládají z více klíčových slov propojených vazbami. Jednotlivá klíčová slova se spojují tzv. operátory a jsou i další možnosti, které vyhledávací systémy nabízejí. Pomocí těchto funkcí můžete klíčová slova kombinovat, vyjadřovat vzájemné vztahy mezi nimi atd.

Booleovské operátory

Booleovské operátory vyjadřují logické vztahy mezi klíčovými slovy (nebo vyhledávacími výrazy). Mezi nejznámější patří AND, OR a NOT. Obdobnými operátory, nebo také pseudo-booleovskými operátory jsou znaménka + a -, která mají stejnou funkci jako AND a NOT. Tato znaménka podporuje např. Google.

  • AND (logický součin) – výsledek vyhledávání (záznam) musí obsahovat všechna slova uvedená
    v řetězci (informační výchova AND student)
  • OR (logický součet) – výsledek vyhledávání (záznam) musí obsahovat alespoň jedno ze zadaných slov (televize OR TV)
  • NOT (negace) – výsledek vyhledávání (záznam) nesmí obsahovat slovo uvedené za operátorem (inteligence NOT umělá)