Formulace a analýza rešeršního požadavku

V prvé řadě je nutné si uvědomit, co chcete hledat, určit si klíčové pojmy a vztahy mezi nimi. Je třeba se na problém podívat z mnoha úhlů pohledu a formulovat otázky, na které hledáte odpověď. Z těchto otázek pak vyberte klíčová slova, se kterými budete pracovat při vyhledávání. Vybraná klíčová slova pak rozšiřte o jejich synonyma, variantní tvary a nadřazené či podřazené termíny, pomocí kterých můžete zpřesňovat dotaz.

Pokud nejste seznámeni s odbornou problematikou dotazu, nejste si jisti, co přesně hledáte, je nutné se nejdřív zaměřit na pochopení problému a získání dostatku informací pro to, abyste mohli formulovat otázky a vybírat klíčová slova. Pomoci vám mohou různé encyklopedie, slovníky, rada odborníka apod.

Výběr klíčových slov

Klíčová slova jsou pro vyhledávání stěžení. Budete z nich totiž vytvářet vyhledávací dotazy. Při výběru klíčových slov dodržujte následující pravidla:

  • Vybírejte především podstatná jména.
  • Vynechejte přídavná jména, zájmena, příslovce a slovesa. Výjimkou jsou pouze přídavná jména příslovce, která slouží k jednoznačné identifikaci (např. Pythagorova věta, sémantický web apod.).
  • Vynechejte tzv. stop slova, jako jsou předložky, spojky apod. Z hlediska vyhledávání nemají žádný význam.

Je social media marketing v neziskových organizacích účinnější než minimédia marketing
Podtržené termíny jsou vybranými klíčovými slovy z otázky.