Bibliografické citace

Poznámky jsou uvedeny v číselném pořadí. Čísluje se průběžně v celém dokumentu. Poznámka, která odkazuje na informační zdroj uvedený v předchozí poznámce, by měla buď opakovat úplný bibliografický odkaz, nebo uvést číslo dřívější poznámky s případnými čísly stránek. V případě rozsáhlejší práce (diplomová práce apod.) je možné uvést ještě abecední seznam všech citovaných zdrojů na konci dokumentu.


2 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002, s. 38. ISBN 80-7178-714-0.

5 HOLÁ, Jana. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press, 2006, s. 164. ISBN 80-251-1250-0.

17 ŠULEŘ, Oldřich. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. Brno: Computer Press, 2009, s. 84. ISBN 978-80-251-2173-3.
18 McQUAIL, Denis, ref. 2, s. 75
19 HOLÁ, Jana, ref. 5, s. 167
20 tamtéž
21 FOX, Justin a Richard VAN WEELDEN. Costly transparency. Journal of Public Economics [online]. February 2012, vol. 96, iss. 1-2, s. 142-150 [cit. 2012-02-29]. ISSN 0047-2727. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpubeco.2011.08.007