Bibliografické citace

Bibliografické citace jsou uspořádány v seznamu v abecedním pořadí podle příjmení autorů (dále podle roku, pak podle názvu). Rok vydání se u této metody neuvádí až za nakladatele, ale přímo za tvůrce po čárce. Jako datum vydání se uvádí pouze přesnější datum, je-li známé. Seznam je možné i číslovat.

McQUAIL, Denis, 2002. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 80-7178-714-0.

ŠULEŘ, Oldřich, 2009a. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-1250-0.

ŠULEŘ, Oldřich, 2009b. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2173-3.

FOX, Justin a Richard VAN WEELDEN, 2012. Costly transparency. Journal of Public Economics [online]. February 2012, vol. 96, iss. 1-2, s. 142-150 [cit. 2012-02-29]. ISSN 0047-2727. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpubeco.2011.08.007