Ocitujte tyto příklady. Správnost svých citací si můžete ověřit po kliknutí na ikonu „Řešení“.

ŠKODA AUTO. Ramínko na oděvy. IPC: B60R 7/10. Česká republika. Patentový spis, CZ 302099B6. 2010-09-01. Dostupné také z: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302099.pdf

NOVÁK, Jiří a Jan NOVÁK. Malá peletizační linka. IPC: B27N 3/08, B27N 3/18. Česká republika. Užitný vzor, CZ 18719 U1. 2008-07-07. Dostupné také z: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0018/uv018719.pdf

ČESKO. Zákon č. 106 ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. In: Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 39, s. 2578-2582. Dostupné také
z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1999/sb039-99.pdf