Patenty a normy

Autorem je majitel nebo žadatel patentu, následuje název patentu, název nebo kód země a oficiální označení řady, ve které je patent číslován. U číslování stačí uvést patentové pořadové číslo.

NOVOTNÝ, Jiří. Propustek s deformační zónou. IPC: E01F 5/00. Česká republika. Patentový spis, CZ 302313B6. 2011-01-12. Dostupné také z: http://spisy.upv.cz/ Patents/FullDocuments/302/302313.pdf.

Není-li z názvu patrné, že se jedná o patent, mělo by se toto dodatečně uvést v hranaté závorce za názvem patentu. Jako doplňující informace mezi název a oficiální označení lze uvést další informace – jméno vynálezce, klasifikační znaky, datum přihlášky po zkratce „Přihl.:“.

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197.

Norma ČSN ISO 690 neřeší citování zákonů a dalších legislativních dokumentů. Přesto navrhujeme tento zápis: U zákonů se do pole tvůrce píše jméno země (ve smyslu působnosti zákona). Konvenční jméno „ČESKO“ je převzato z národní databáze autoritních záznamů NK ČR „AUT“ a užívá se pro dokumenty vydané od 1. 1. 1993. Česká republika je nepreferovaným výrazem. Zákon se cituje obdobně jako část jednoho ročníku seriálové publikace, neboť Sbírká zákonů je specifickou seriálovou publikací.

ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf

ČESKO. Vláda. Usnesení vlády České republiky ze dne 15. října 2007 č. 1150 ke Strategii prevence kriminality na léta 2008 až 2011. In: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí. 2007, roč. 5, částka 7, s. 251. ISSN 1214-2263. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/vestnik/2007/vest0707.pdf