Části monografií

Není běžné citovat díla jako celek, mnohem častěji se setkáte s citací jeho části – odstavce, kapitoly, příspěvku apod. Kurzivou zde píšeme název zdrojového dokumentu. Dostupnost je pole, do kterého se píše adresa dokumentu, je-li také publikován na internetu. Má-li konkrétní část dokumentu, kterou citujete, samostatnou adresu, uveďte adresu části. Při citování kapitol je rozdíl mezi kapitolou v knize, kde celou knihu napsal jeden nebo více autorů a kapitolou v knize, kde každou část napsal jiný autor. Druhý zmíněný případ se cituje jako příspěvek. Název a číslo kapitoly můžete uvést jako poznámku, např. za lokaci citace v dokumentu.

Kapitola v knize

Jméno tvůrce knihy. Název knihy: podnázev knihy. Vedlejší název knihy. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikováníLokace citace v dokumentu (rozsah stran). Název a číslo kapitoly. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Poznámky.

ARMS, William Y. Digital Libraries. Cambridge (Mass): MIT Press, 2000. Chap. 10, Information retrieval and descriptive metadata. ISBN 0-262-01180-8. Dostupné také z: http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/MS1999/Chapter10.html

PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. 3. doplněné a přepracované vydání. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011, s. 200-201. Kap. 9.1.2 Práva autora. ISBN 978-80-87053-50-8.

Příspěvek:

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce mateřského dokumentu. Název mateřského dokumentu. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce mateřského dokumentu. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Číslování svazku obsahujícího příspěvek, Rozsah stran příspěvkuNázev edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky.

ŠIMŠA, Jaromír. Důkazy beze slov. In: TROJÁNEK, A., J. NOVOTNÝ a D. HRUBÝ, ed. Matematika, fyzika a vzdělávání: sborník z XI. semináře o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Velké Meziříčí: Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, 2004,
s. 64-78. ISBN 80-214-2601-2.