Nakladatelské údaje

Nakladatelské údaje zapisujeme v pořadí Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Pokud není uvedeno místo vydání nebo nakladatel, snažíme se toto vyhledat v jiném zdroji, popř. se pole vynechají.

Místo vydání

Místo vydání se uvádí ve tvaru, v jakém je uvedeno v citovaném zdroji. Může-li dojít k záměně místa vydání (např. Cambridge ve Velké Británii a v USA), nebo se jedná o menší město, uvádí se do kulaté závorky doplněk místa v jazyce popisu (stát, provincie, země, kraj).

London (Ontario)
Virginia (Nevada)

V případě více míst vydání se uvádí pouze první, typograficky zvýrazněné, popř. významné místo vydání.

Nakladatel (vydavatel)

Nakladatel (vydavatel) je osoba nebo korporace odpovědná za publikování dokumentu. Může jít o nakladatele (vydavatele), výrobní společnost, distributora, výrobce, tiskárnu apod.

Jména nakladatelů (vydavatelů) se zkracují vynecháním údajů, které nejsou nezbytné pro jejich identifikaci. Často se vynechávají především obchodní zkratky.

V dokumentu:
Grada Publishing, a.s.
John Wiley & Sons
Cambridge University Press
V bibliografické citaci:
Grada
Wiley
Cambridge University Press

V případě více nakladatelů (vydavatelů) se uvádí pouze první.