Šedá literatura

typy a možnosti

Šedá literatura představuje neoficiálně nebo polooficiálně publikované dokumenty. Tyto publikace nevycházejí v běžném prodeji, jsou vydávány v omezeném množství  nejrůznějšími institucemi – vysoké školy, vědecké ústavy, soukromé společnosti, vládní agentury. Vyskytují se v tištěné i elektronické podobě.

Dokumenty šedé literatury: firemní literatura, výzkumné zprávy, preprinty, diplomové, dizertační a habilitační práce, konferenční sborníky. Mezi šedé zdroje se mnohdy zahrnují také patenty, standardy a normativní dokumenty (technické a právní normy).

Obsah:

Mapa šedé literatury | Základní terminologie | Národní úložiště šedé literatury | Typy bází pro šedou literaturu | Repozitáře a digitální archivy | Repozitáře vysokoškolských prací | Zahraniční repozitáře vysokoškolských prací | Portály a specializované báze pro šedou literaturu | Typy a druhy statistických informací | Statistická data | Firemní informace | Normy | České normy – členění a odkazy | Zahraniční normy | Patenty | Google Scholar a Scirus | Věda a výzkum | Zdroje věda a výzkum | Závěrem | Ke stažení | Použité zdroje